Учимся дома

Контакты с педагогами

№ п/п

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Тэлефон, электронная пошта

1.      

Храмец В.І.

+375 29 877 37 39

khromets78@tut.by

2.      

Белакова А. В.

+375  33  663  84 53

34673

alla.belakova.61@mail.ru

3.      

Давідовіч В. М.

+375 29  864 74 52

52626

4.      

Дубаневіч Л. У.

+375 29 229 23 69

34667

5.      

Дуровіч М.  В.

+375 29 864 42 81

73345

marinadu2020@yandex.by

6.      

Карэц  М.Ч.

+375 29 863 23 34

733555

msedyako@mail.ru

7.      

Краўчонак А. А.

+375 29 136 85 58

zhela80@yandex.by

8.      

Кунавіч М. М.

+ 375 33 320 65 86

desiqnertatsiana@mail.ru

9.      

Пугач Т. І.

+375 29 860 71 12

tanechka.pugach.73@mail.ru

                 10.                        

Рогач В.М.

+375 29 575 28 54

38905

nad.rohach@qmail.com

11.                        

Сухая Э.К.

+375 29 949 73 93

34581

ella-suhaya@mail.ru

12.                        

Ханяўка М.Р.

+375 29 272 99 86

13.                        

Шачыкава А.В.

+375 29  871 40 22

shachikova2019@bk.ru

14.                        

Яновіч М.В.

+375  29  37327 50

marinashe4ka93@mail.ru

свернуть

Беларуская мова

Клас

Тэма

Заданні

 

5

“Лексічнае значэнне слова. Адназначныя і мнагазначныя словы”

 

§ 22, 23, пр. 171, 173, 177, 180.

6

“Колькасныя лічэбнікі два, дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абодва, абедзве, іх ужыванне”

“Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста; змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў ад двухсот да дзевяцісот, а таксама лічэбнікаў нуль, тысяча, мільён, мільярд

Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў

 §46, с. 167, пр. 290, 291, 294.

 §46, с. 169, пр. 297, 298, 300, 301.

§46, пр. 302, 303

7

«Прыназоўнік як службовая часціна мовы»

“Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі. Простыя, складаныя і састаўныя прыназоўнікі, іх ужыванне і правапіс”

 

§33,35, 36, пр. 253, 256.

8

«Паняцце пра адасабленне. Адасобленыя і неадасобленыя азначэнні»

“Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку ў іх”

§46,47, пр.334, 335

§ 48, пр. 336, 338.

 

9

“Спосабы перадачы чужой мовы. Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай”

Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме

§32, 33, пр. 232, 233, 234, 235.

§34, пр.244(246)

свернуть

Беларуская літаратура

Клас

Тэма

Заданне, твор

1

5

Генрых Далідовіч. “Страта”

Генрых Далідовіч. “Страта”

2

6

Іван Пташнікаў. “Алені”

Іван Пташнікаў. “Алені” Скласці план апавядання. Заданні 9--11

3

7

Мікола Лупсякоў. “Мэры Кэт”

Урывак на памяць (са слоў “Я чую… Я чую, як шуміць вецер…” і да канца)

4

8

К. Крапіва “Ганарысты парсюк”, “Дыпламаваны баран”

Байку “Дыпламаваны баран” на памяць.

5

9

Максім Танк. Слова пра паэта. Тэмы і вобразы паэзіі.Філасофскі роздум пра чалавека, яго жыццёвае прызначэнне

Іван Шамякін. Аповесць «Непаўторная вясна»

Верш “Ты яшчэ толькі намёк на чалавека…” на памяць.

Прачытаць аповесць, падабраць цытаты для характарыстыкі вобразаў Сашы і Пятра

свернуть

Русский язык

Класс

Тема

Задание

5

1.Правописание гласных о – а в корне с чередованием –раст-(-ращ_)//-рос- 

2.Правописание гласных о,а в корне с чередованием –кос-//-кас-

§13, упр.137, 138

§ 14, упр. 145. 147, 148

6

 Имя числительное

 § 61,62,63.Упр.426,431,433

 

7

Предлог как часть речи. Правописание предлогов

 

§ 52 – 54, упр. 413, 417, 418

Употребление предлогов в речи. Морфологический разбор предлога

§55, упр. 432, 435. Ответить на вопросы рубрики «Проверяем себя»

 

8

Пунктуация в предложениях, имеющих союз с как

§ 38, упр.343. Тест  из электронного пособия упр.345, 349

Обособленные члены предложения со значением уточнения и пояснения

 

§ 39, упр. 353, 355

9

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи

 

§ 32, упр. 304,  305, 306

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. Синтаксический разбор сложных предложений.

 

§ 33, упр. 311, 314, 315. Вопросы рубрики «Проверяем себя»

Чужая речь и ее виды. Прямая и косвенная речь

§ 34, 35, упр. 318,319, 325(электронный ресурс)

свернуть

Русская литература

Класс

Тема

Задание

5

1. М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»

 

 

 

2. И.С. Тургенев. Рассказ «Муму»

 

 

Научиться выразительно читать.  Выучить понравившийся отрывок наизусть

Прочитать, ответить на вопросы к рассказу

 

 

6

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство»

Прочитать 1 и 6 главу повести. Ответить на вопросы

7

Антуан де Сент – Экзюпери «Маленький принц»

 

 

8

К.Д. Воробьев «Убиты под Москвой»

 

 

9

А.П. Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире»

 

 

Б. Васильев. Повесть «А зори здесь тихие…»

 

 

свернуть

Англійская мова

Клас

Тэма

Заданні для выкання

3

Поры года

Практыкаванне 1, с.84, слоўнік

4

 Расклад урокаў.

Практыкаванне 1а, с.72, слоўнік

5

Прыродныя асаблівасці кантынентаў. Жывёльны свет кантынентаў. Беларусь-краіна блакітных азёраў.

 

Ст.86-98

6

Кнігі і фільмы

С. 184,187. Новыя словы запісаць у слоўнік. Расказаць пра любімыя фільмы членаў сям'і

7

Парады падарожнікам. Калі мы паедзем у Аўстралію… Аўстралія –невядомая краіна.

Ст.217-225

8

З літаратуры я люблю… Паэзія. Літаратурная класіка.

Ст.204-212

9

Найвялікшыя адкрыцці ў сферы камунікацый. Камунікацыя-гэта…

Ст.215-221

свернуть

Матэматыка

Клас

Тэма

Заданні для выканання

5

Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў

Раздзел 3, § 15,№343,

№346 - 351

 

6

Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга. Віды трохвугольнікаў

 

Раздзел 6, § 2, 3,

№39 – 45

 

7

Алгебра:

Лінейная функцыя і яе ўласцівасці. Узаемнае размяшчэнне графікаў лінейных функцый

 

Геаметрыя:

1.Пра задачы на пабудову

2.Пабудова трохвугольніка па трох старанах. Пабудова вугла, роўнага дадзенаму

 

Глава 3, § 20

№3.357 – 3.382

 

 

Глава 5, § 27, №3, 4, 5 (с.151).

Глава 5, § 28, №258, 260а

8

Алгебра:

1.Квадратныя няроўнасці

 

2. Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей

Геаметрыя:

1.Датычная да акружнасці

 

2.Узаемнае размяшчэнне акружнасцей

 

 

 

Раздзел 3,§15, №3.170 (а,в), 3.171 (а,в,д,ж), 3.175 (а,в,д,ж), 3.154 (а), 3.177).

Раздзел 3,§16, №3.200 (а,в), 3.201, 3.202(а,в), 3,204(а,в)

 

Глава 4, §25,  № 352,353, 354.

 

Глава 4,  §26, №366, 367, 368.

9

Алгебра:

Сума бясконца спадальнай геаметрычнай прагрэсіі

 

 

Геаметрыя:

Знаходжанне даўжыні акружнасці і плошчы круга


Раздзел 4,§19, №4.283(а,в), 4.284(а,в), 4,285(а,в), 4.295, 4.296

 

Раздзел 4, §19, №275(а,б), 276(а),277(а,в), 281, 283(а)

свернуть

Інфарматыка

Клас

Тэма

Заданні для выканання

 

6

Вывучэнне і змяненне гатовых праграм

§ 19 (прыклады), заданне 1 (а, б), 2(а, б, в)

 

Вывучэнне і змяненне гатовых праграм

 

§ 19

 

7

Стварэнне і рэдагаванне вектарных відарысаў

§ 24, п. 24.1, 24.2, пр. 1, 2, 3

 

Стварэнне і рэдагаванне вектарных відарысаў

§ 24, п. 24.3

 

8

Рэдагаванне тэксту

§ 20, пыт.. 1-5, прыклады

 

Спіскі

§ 21, упр. 1, 2, 4

 

9

Мадэліраванне ў задачах росту і ўбывання

§ 21, пр. 1, 2, 3

 

Мадэліраванне ў задачах вызначэння тэмпературных рэжымаў

§ 22, пр. 1, 2, 3

 
свернуть

Гісторыя.Грамадазнаўства

Клас

                        Тэма

Крыніцы інфармацыі

  Сусветная гісторыя  

5

1.Заваяванне Рымам Італіі

2. Заваяванне Рымам Міжземнамор’я

§ 19, Пыт.1,2,5. С.85

§ 20, Пыт.1,2. С.87

9

1.Японія

2. Мусульманскі свет

§ 17, Пыт.3-5. С.89-90

§ 18, Пыт.3,5. С. 94

  Гісторыя Беларусі  

6

1.Княжэнне Ягайлы. Крэўская ўнія

2.Дзяржаўны лад ВКЛ

§ 3, Пыт.7. С.32

§4, Пыт.5-7,с.40

7

1.Асаблівасці развіцця беларускіх зямель у апошняй трэці XIX ст.

2.паўночная вайна 1700 -1721 гг. на Беларускіх землях

§19, Пыт. 1, с. 135

 

§ 20, Пыт.2. С.141

8

1.Сталыпенская рэформа

2.Умовы і асаблівасці фарміравання беларускай нацыі

§22, Пыт. 4, с. 100

§23, Пыт.3,6. С.106

  Грамадазнаўства  

9

Правы і адказнасць непаўналетніх

§ 17, Пыт.3. С.157

свернуть

Біялогія

Клас

Тэма

Заданні для выканання

6

Сезонныя змяненні экасістэм § 25-26 (пыт.)
   

7

Прарастанне насення

§ 40, паўт. § 34-38

Двухдольныя і аднадольныя расліны

§ 41 (пыт.)

Дзікарослыя расліны

§ 42 (пыт.)

8

Нервовая сістэма, органы пачуццяў і паводзіны млекакормячых

§ 53 (пыт.)

Размнажэнне і развіццё млекакормячых

§ 54 (падрыхтаваць паведамленне па тэмах: "Яйцакладучыя" (Арцішэўская А., Дабравольскі С.), "Сумчатыя" (Міхалевіч Д., Шугурова С.), "Насякомаедныя" (Шупенька М.) і адправіць на эл. пошту marinashe4ka93@mail.ru

Разнастайнасць млекакормячых: першазвяры і сапраўдныя звяры

§ 55 (падрыхтаваць паведамленне па тэмах: "Рукакрылыя" (Арцішэўская А., Дабравольскі С., Міхалевіч Д.), "Грызуны" (Шугурова С., Шупенька М.) і адправіць на эл. пошту marinashe4ka93@mail.ru

Разнастайнасць млекакормячых: рукакрылыя і грызуны

§ 56 (пыт.)

9

Страваванне ў страўніку і кішэчніку. Рэгуляцыя стрававання

§ 39 (пыт.)

Будова мочавыдзяляльнай сістэмы. Будова нефрона. Утварэнне мачы

§ 40-41 (пыт.)

   
   
свернуть

Хімія

Клас

Тэма

Заданні для выканання

7

Састаў і фізічныя ўласцівасці вады

§ 25, з. 5, 8, 10

Хімічныя ўласцівасці вады

§ 26, з. 6, 7

8

Паняцце пра акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі

§ 44 з. 2, 3, 5, 6, (паўт. §36-43), § 45

Сумесі рэчываў

§ 46, з. 5, 9

9

Злучэнні металаў. Аксіды і гідраксіды

§ 47, з. 2, 5, 8

Аксіды і гідраксіды

§ 47, з. 4

   
   
свернуть

Геаграфія.Чалавек і свет

Клас

Тэма 

Дата

урока

Заданні для выканання

6

Паверхневыя воды.Рэкі.

30.04.2020

§24,с.142-149,пыт.1-6.

 

7

Унутранныя воды Паўночнай Амерыкі.Сучаснае абледзяненне

мацерыка.Прыродныя зоны Паўночнай Амерыкі. Ахова прыроды.

23.04.2020

§26,с.187-192,з.1-4

§27,с.192-200,з.1-3

8

Краіны Заходняй Азіі: Азербайджан,Арменія,Грузія

20.04.2020

§45,с.194-198,пытанні 1-5

Сацыяльна-эканамічныя рэгіёны Амерыкі.Палітычная карта і насельніцтва Паўночнай і Цэнтральнай Амерыкі.

21.04.2020

§46,с.199-202, пытанні 1-5

9

Знешнеэканамічныя сувязі Рэспублікі Беларусь

30.04.2020

§43,с.210-217,пыт.1-4

Клас

Тэма 

Дата

урока

Заданні для выканання

5

Воды сушы.Практычная работа №4 "Вызначэнне па карце буйнейшых рэк  і азёр Беларусі і нанясенне іх на контурную карту"

23.04.2020

§26,с.120-124,пытанні 1-3,

выкананне практычнай работы №4

 

 

 

 

свернуть

Фізіка

Клас

Тэма

Заданні для выканання

 

7

Механічная работа. Адзінкі работы

§ 36, пытанні 1-4, с. 134,

пр. 17 (2,3)

Карысная і выкананая работа. Каэфіцыент карыснага дзеяння

§ 37, пытанні 1-5, с. 138,

 пр. 18 (1)

 

8

Крыніцы святла. Скорасць святла. Прамалінейнасць распаўсюджвання святла.

§ 32,33, Пр.21 (2-4)

Адбіццё святла

§ 34, пр.22 (1, 5)

 

9

Імпульс цела. Імпульс сістэмы цел

§ 31, пытанні 1-5, с. 152,   пр. 24 (1,2)

Закон захавання імпульсу. Рэактыўны рух

§ 32, пытанні 1-5, с. 157,   пр. 25 (6)

свернуть

Пачатковыя класы

3 клас

20.04.2020

Прадмет

Тэма

Заданне

Літаратурнае чытанне   

Прыказкі пра адносіны да працы;

беларуская народная казка «Лёгкі хлеб»

Выразнае чытанне

 

Беларуская мова

Дзеяслоў як часціна мовы

Пісьмова пр.168, 172,175 вусна пр.166, 167,171

Матэматыка

Задачы на сустрэчны рух

С.70-71 №1,3,7,8,9

21.04.2020

Русский язык    

Правописание слов с разделительным Ъ

С.50-52 письменно упр. 89, 90, 94, устно 91,92

Литературное чтение

Н. Некрасов «Славная осень» М.Геллер «Осень», А Пушкин  «Зимняя дорога» С.Есенин «Поет зима- аукает»

С.88 -93 одно стихотворение на выбор наизусть

Матэматыка

Складанне трохзначных лікаў

С.72-73 №1,2 8. С.74-75 №1, 8

 

4 клас

Дата

Прадмет

Тэма

 

Заданні

 

21.04.2020

матэматыка

Дзяленне з астачай мнагазначнага ліку на двухзначны лік віду  *0

 

с. 72-73, № 1 -11

21.04.2020

беларуская мова

Канчаткі дзеясловаў 3-й асобы множнага ліку 1 і 2 спражэнэння

с. 86-89, пр. 143-148

21.04.2020

беларуская літаратура

Г. Пашкоў "Выратаванне вожыка"

М. Пазнякоў "Клён"

Чытаць і пераказаць гісторыюпра клён

свернуть